Vedtekter

VEDTEKTER

ENGERDALSDAGENE

§1 Navn

Den ideelle organisasjonens navn er Engerdalsdagene.

§ 2 Forretningskontor

Organisasjonens kontor er i Engerdal kommune.

 § 3 Virksomhet

Organisasjonens virksomhet er å arrangere markedsdager/trivselsdager til glede for innbyggerne i kommunen. Målet er at inntektene skal dekke kostnadene. Organisasjonen har ingen eiere.

§4 Kapital

Organisasjonen har ingen form for «innbetalt kapital».

 

§5 Ledelse

Organisasjonen styres av hovedkomiteen, som er det øverste og eneste organet, samt valgkomite bestående av tre personer. Hovedkomiteen består av 8-10 medlemmer. Funksjonstid for medlemmene i hovedkomiteen og valgkomiteen er 3 år med rullerende avgang. Ved frafall til Hovedkomiteen i funksjonsperioden, gjøres det suppleringsvalg.

 § 6 Årsmøte

Årsmøte avholdes en gang i året, innen utgangen av februar. Hovedkomiteen  innkalles til å delta.

Følgende skal behandles:

  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Valg av hovedkomite
  • Valg av ny representant i valgkomiteen

§ 7 Opphør

Ved eventuelt opphør av Engerdalsdagene skal alle aktiva etter 2 år overføres til veldedig formål for innbyggerne i Engerdal kommune.

§ 8 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

Vedtatt den 11.02.2016

Hovedkomiteen Engerdalsdagene

Trivselsdager for alle.