Vedtekter

VEDTEKTER
ENGERDALSDAGENE

§ 1 Navn
Den ideelle organisasjonens navn er Engerdalsdagene.

§ 2 Forretningskontor
Organisasjonens kontor er i Engerdal kommune.

§ 3 Virksomhet
Organisasjonens virksomhet er å arrangere markedsdager/trivselsdager i Engerdal
sentrum, til glede for innbyggerne i kommunen og tilreisende. Målet er at inntektene
skal dekke kostnadene. Organisasjonen har ingen eiere.

§ 4 Kapital
Organisasjonen har ingen form for «innbetalt kapital».

§ 5 Ledelse
Organisasjonen styres av hovedkomiteen, som er det øverste og eneste organet.
Hovedkomiteen består av 8-10 medlemmer. Funksjonstid for medlemmene i
hovedkomiteen er minimum 1 år. Avgang skal foregå rullerende slik at ikke mer enn
halvparten av komiteen kan gå av samme år, og det er ansiennitet i komiteen som
avgjør hvem som får gå av først (først inn – først ut). Ved frafall fra Hovedkomiteen i
funksjonsperioden, gjøres det suppleringsvalg ved behov.

§ 6 Årsmøte
Årsmøte avholdes en gang i året, innen utgangen av februar. Hovedkomiteen
innkalles til å delta.
Følgende skal behandles:
1) Regnskap
2) Valg av hovedkomite

§ 7 Opphør
Ved eventuelt opphør av Engerdalsdagene skal alle aktiva samt rettigheter til navnet
Engerdalsdagene etter 2 år overføres til Engerdal Samfunnshus, som var en viktig på
driver under oppstart av Engerdalsdagene.

§ 8 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte
etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtatt 25.10.18

Hovedkomiteen Engerdalsdagene